Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 

Σύμφωνα με την υπ.αρ.40331/Δ1.13521 εγκύκλιο και ΦΕΚ 3520/Β'/19-09-2019, από 01/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών από τους φορείς υποδοχής, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

(Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των εντύπων είναι κατά περίπτωση: ... δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.

(Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

2019-06-28 - ΦΕΚ 2639, τ. Β' : Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

2019-09-13 - Εγκύκλιος 40331/Δ1.13521 : «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»

2019-09-19 - ΦΕΚ 3520, τ. Β' : Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

2019-11-21 - Εγκύκλιος 182260_ΓΔ4 : «Ορισμός υπεύθυνου για την υποχρεωτική εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα 'ΕΡΓΑΝΗ' των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών/φοιτητών»