Έντυπα φορέων που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση

 

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης ασκούμενου/ης

Έκθεση επίδοσης ασκούμενου/ης

Βεβαίωση υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης ασκούμενου/ης

Έκθεση επίδοσης ασκούμενου/ης

Βεβαίωση υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης ασκούμενου/ης

Έκθεση επίδοσης ασκούμενου/ης

Βεβαίωση υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης ασκούμενου/ης

Έκθεση επίδοσης ασκούμενου/ης

Βεβαίωση υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης ασκούμενου/ης

Έκθεση επίδοσης ασκούμενου/ης

Βεβαίωση υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης