Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η Πρακτική Άσκηση αφορά στο σύνολο των εννέα (9) Τμημάτων του πανεπιστημίου.

 

Αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας διαρκώς την εμπειρία που απέκτησαν από την υλοποίηση των τριών φάσεων του ΕΠΕΑΕΚ (1996-2007) και του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου επωφελούνται από το νέο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που προβλέπει τη λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης, τη δικτύωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις, και τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες πανεπιστημιακές δομές, όπως τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

 

Τα Τμήματα που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές/τις φοιτήτριές τους είναι:

 

♦ Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Επιστ. Υπεύθ.: Αναπλ. Καθ. Γ. Πετράκος)

♦ Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Μ.-Ν. Μαρούδα)

♦ Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού (Επιστ. Υπεύθ.: Επικ. Καθ. Ιορδάνογλου)

♦ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Σ. Μπουκάλα)

♦ Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Η. Μαυρίδης)

♦ Τμήμα Κοινωνιολογίας (Επιστ. Υπεύθυνος: Καθ. Τ. Κωστόπουλος)

♦ Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επιστ. Υπεύθ.: Αναπλ. Καθ. Σ. Ντεγιαννάκης)

♦ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Α. Κόλλιας)

♦ Τμήμα Ψυχολογίας (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Β. Γιωτσίδη)