Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η Πρακτική Άσκηση αφορά σε εννέα (9) συνολικά Τμήματα του πανεπιστημίου.

 

Αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας διαρκώς την εμπειρία που απέκτησαν από την υλοποίηση των τριών φάσεων του ΕΠΕΑΕΚ (1996-2007) και του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου επωφελούνται από το νέο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που προβλέπει τη λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης, τη δικτύωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις, και τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες πανεπιστημιακές δομές, όπως τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

 

Τα Τμήματα που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές/τις φοιτήτριές τους είναι:

 

  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Επιστ. Υπ.: Αναπλ. Καθ. Γ. Πετράκος)

 

  Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Επιστ. Υπ.: Επίκ. Καθ. Μ.-Ν. Μαρούδα)

 

  Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Επιστ. Υπ.: Επικ. Καθ. Δ. Ιορδάνογλου)

 

  Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Επιστ. Υπ.: Επίκ. Καθ. Α. Νοταράς)

 

  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Επιστ. Υπ.: Καθ. Γ. Πετράκη)

 

  Τμήμα Κοινωνιολογίας (Επιστ. Υπ.: Καθ. Τ. Κωστόπουλος)

 

  Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επιστ. Υπ.: Αναπλ. Καθ. Σ. Ντεγιαννάκης)

 

  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Επιστ. Υπ.: Επίκ. Καθ. Α. Κόλλιας)

 

  Τμήμα Ψυχολογίας (Επιστ. Υπ.: Καθ. Φ. Αναγνωστόπουλος)

 


  

 Copyright © 2014. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης