Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής και συλλογής Απογραφικών Δελτίων – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Ακολούθως είναι διαθέσιμο το ερωτηματολόγιο για το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου που αφορά στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου».

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» στο οποίο θα συμμετάσχετε. Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους/τις ωφελούμενες, γι’ αυτό παρακαλούμε για την συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία. Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Δικαιούχος «ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου») για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των  επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.»

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή και την ανταπόκρισή σας.

 

Κατεβάστε το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (αρχείο.pdf).