Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου - Γενικά

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, η συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και με τις υπόλοιπες δομές του πανεπιστημίου, η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό τομέα.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών και φοιτητριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς επίσης για την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στοχεύει, περαιτέρω, στην ανάπτυξη κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5032773), Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς  πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες - Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου (αρχείο .pdf)

 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πράξης

Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήμης, Καθηγητής

gmklimis [at] panteion.gr 

 

Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Ιωάννης Κούτρας

210 920 1512

praktiki [at] panteion.gr

 

Αθανασία Τσουκαλά

210 920 1505

praktiki [at] panteion.gr

 

Γεώργιος Χ. Βάγιας

210 920 1501

praktiki [at] panteion.gr

 

 


 

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η Πρακτική Άσκηση αφορά στο σύνολο των εννέα (9) Τμημάτων του πανεπιστημίου.

 

Αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας διαρκώς την εμπειρία που απέκτησαν από την υλοποίηση των τριών φάσεων του ΕΠΕΑΕΚ (1996-2007) και του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου επωφελούνται από το νέο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που προβλέπει τη λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης, τη δικτύωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις, και τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες πανεπιστημιακές δομές, όπως τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

 

Τα Τμήματα που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές/τις φοιτήτριές τους είναι:

 

♦ Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Επιστ. Υπεύθ.: Αναπλ. Καθ. Γ. Πετράκος)

♦ Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Μ.-Ν. Μαρούδα)

♦ Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού (Επιστ. Υπεύθ.: Επικ. Καθ. Ιορδάνογλου)

♦ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Σ. Μπουκάλα)

♦ Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Η. Μαυρίδης)

♦ Τμήμα Κοινωνιολογίας (Επιστ. Υπεύθυνος: Καθ. Τ. Κωστόπουλος)

♦ Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επιστ. Υπεύθ.: Αναπλ. Καθ. Σ. Ντεγιαννάκης)

♦ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Α. Κόλλιας)

♦ Τμήμα Ψυχολογίας (Επιστ. Υπεύθ.: Επίκ. Καθ. Β. Γιωτσίδη)

 

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται, βάσει της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης, η συμπλήρωση σειράς εντύπων τόσο από την πλευρά των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών όσο και από την πλευρά των συνεργαζόμενων φορέων πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχει αναπτύξει ένα σύστημα υποστηρικτικών-βοηθητικών εντύπων για σειρά λειτουργιών και διαδικασιών του προγράμματος (απαραίτητα δικαιολογητικά ασκούμενων, βεβαιώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, εγγραφή στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» κ.λπ.)

 

  Έντυπα ασκούμενων

  Έντυπα φορέων

  Λοιπά έντυπα

 


 


 

Φορείς Πρακτικής Άσκησης

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ν.Π.Ι.Δ., δημοτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σχολικές μονάδες, ΚΕΚ, οργανισμούς και σωματεία μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιστορικά αρχεία, πολιτιστικούς φορείς, εκδοτικούς οίκους, χρηματιστηριακές εταιρείες, λογιστικά γραφεία, εταιρείες μελετών, εταιρείες πληροφορικής, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, επιμελητήρια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, κ.α.

 

Υποχρεωτικές συνθήκες συμμετοχής ενός φορέα στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης:

 

♦ Εγγραφή, ως φορέας υποδοχής φοιτητών/τριών, στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, και ανάρτηση των προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος και την περίοδο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Κατά την ανάρτηση των θέσεων πρακτικής άσκησης δηλώνεται ρητά το τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου όπου σπουδάζουν οι φοιτητές/τριες που ο φορέας υποδέχεται για πρακτική άσκηση ώστε να είναι εφικτή η διαδικασία αντιστοίχισης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

♦ Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων του συνόλου των φοιτητών/τριών που υποδέχεται για πρακτική άσκηση. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προβλέπεται η συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου Ε3.5 (αναγγελία έναρξης (κατά την έναρξη του προγράμματος) και αναγγελία λήξης (κατά την λήξη του προγράμματος)) και γίνεται επισύναψη της σαρωμένης σύμβασης Πρακτικής Άσκησης για κάθε ασκούμενο/η. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης ο φορέας υποχρεούται:

 

♦ να τοποθετήσει τον ασκούμενο/την ασκούμενη σε θέση Πρακτικής Άσκησης και στον τομέα που έχει δηλώσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος του,

♦ να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους/στις ασκούμενες με βάση το αντικείμενο σπουδών τους,

♦ να αποστείλει τις απαραίτητες φόρμες (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) για την έναρξη και την λήξη της Πρακτικής Άσκησης,

♦ να αναθέσει σε ένα στέλεχος του φορέα την εποπτεία-επίβλεψη του ασκούμενου/της ασκούμενης, ο οποίος/η οποία θα πρέπει:

 

♦ να εκπαιδεύσει τον ασκούμενο/την ασκούμενη στον τομέα που συνάδει με το αντικείμενο σπουδών του, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο,

♦ να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η,

♦ να συμπληρώσει και να υποβάλλει τα απαραίτητα έντυπα (φύλλο αξιολόγησης, έκθεση επίδοσης, βεβαίωση υλοποίησης) που αφορούν στην πορεία της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου/της ασκούμενης, και αποσκοπούν στην ανατροφοδότηση του προγράμματος.

 

Παρακάτω είναι διαθέσιμοι  – ανά τμήμα και ανά ακαδημαϊκό έτος – κατάλογοι με φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης που υποδέχθηκαν φοιτητές/φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2021-2022

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2019-2020

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2018-2019

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2017-2018

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2016-2017

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2015-2016

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για πρακτική άσκηση φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν φορείς αξιοποιώντας και άλλες πηγές πληροφόρησης (μέλη ΔΕΠ Τμήματος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ»).

 


 

Ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

 

2022-01-17 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

 

2021-09-24 - Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

2021-06-10 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

 

2021-05-14 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/7.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’ 1866).

 

2021-05-13 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

 

2021-05-08 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. -

 

2021-05-07 - Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

2021-04-29 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-04-24Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-04-17Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-04-10Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-04-03 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

  

2021-03-27Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-03-20Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-03-13Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-03-03Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-02-27Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-02-10Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-02-05Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-01-29Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-01-23Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-01-16Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουα-ρίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2021-01-08Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2020-12-12Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2020-12-05Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2020-11-28Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2020-11-10 - Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

 

2020-11-07 - Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899).

 

2020-11-06Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. - βλ. άρθρο 1, σημείο 9.

 

2020-09-04Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους. - βλ. άρθρο 3, παρ. 5.

 

2020-05-30 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

 

2020-05-21 - Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους.

 

2020-05-20 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

 

2020-05-11 - Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1699) και του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90).

 

2020-05-05 - Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β' 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών.

 

2020-05-04 - Μέτρα για την προστασία της υγείαςκαι ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά τηνάρση των περιοριστικών μέτρων.

 

2020-04-10 - Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.220 (Β ́ 956) έως και τις 10.5.2020.

 

2020-03-21 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

 

2020-03-17 - Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών.

 

2020-03-12 - Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

2020-03-10 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

 

2018-10-17Κατάργηση των δεικτών CO12-CO14 από τα Απογραφικά Δελτία (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»).