Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» - Απογραφικά δελτία εισόδου / εξόδου

 

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους/τις ωφελούμενες. Για αυτό παρακαλούμε για την συμπλήρωση Απογραφικών Δελτίων Εισόδου και Απογραφικών Δελτίων Εξόδου.

 


 

Κατάργηση των δεικτών CO12-CO14 από τα Απογραφικά Δελτία (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»)

 

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Οι δείκτες αυτοί απαντούσαν στις παρακάτω ερωτήσεις των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου:

 

Δ1: «Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;»

Δ2: «Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;»

Δ3: «Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;»

 

Στα υφιστάμενα απογραφικά δελτία εισόδου, τα αντίστοιχα με τους καταργηθέντες δείκτες δεδομένα για το είδος των νοικοκυριών, δεν θα τύχουν καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξαγωγή των τιμών των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

 

Στα νέα απογραφικά δελτία εισόδου, τα ερωτήματα Δ1, Δ2 και Δ3 δε θα απαντώνται από τους ωφελούμενους / συμμετέχοντες και συνεπώς δε θα συλλέγονται τα αντίστοιχα δεδομένα.

 


  

Copyright 2014