Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση

 

Οι παρακάτω οδηγίες για τις διαδικασίες και τα έντυπα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για τους ασκούμενους/τις ασκούμενες των τμημάτων του πανεπιστημίου προκειμένου να ενημερωθούν και να διευκολυνθούν στις επιμέρους γραφειοκρατικές διαδικασίες του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης και να επικεντρωθούν στην ουσία της που είναι η καθαυτή Πρακτική Άσκηση στον φορέα τους.

 

Παρακαλούνται οι ασκούμενοι/οι ασκούμενες να παρακολουθούν τακτικά

το e-mail τους και την ηλεκτρονική επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Υποβολή αίτησης συμμετοχής

 

♦ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης.

♦ Υποβολή αίτησης συμμετοχής από φοιτητές/φοιτήτριες, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, που αναρτάται: α) από την Γραμματεία στον δικτυακό τόπο κάθε τμήματος και β) στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

2. Αξιολόγηση αιτήσεων / Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

♦ Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (και της περιόδου ενστάσεων) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της τριμελούς επιτροπής Πρακτικής Άσκησης κάθε τμήματος. Ανακοινώνεται ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων φοιτητών/φοιτητριών με σειρά μοριοδότησης.

♦ Ενημερωτικές συναντήσεις με Επιστημονικά Υπεύθυνους/ες της Πρακτικής Άσκησης.

♦ Ορισμός-ανακοίνωση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών, απαραίτητων για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών που επιλέχθηκαν βάσει μοριοδότησης στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

 

1. Κατάθεση δικαιολογητικών, απαραίτητων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

 

♦ Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

♦ Φωτοαντίγραφο είτε αποδεικτικού Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) (του φοιτητή/της φοιτήτριας, όχι του γονέα) είτε Βεβαίωσης Απογραφής – τα αποδεικτικά εκδίδονται σε κατάστημα ΕΦΚΑ.

♦ Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ατομικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

♦ Φωτοαντίγραφο ατομικού τραπεζικού λογαριασμού (όπου ο φοιτητής/η φοιτήτρια είναι πρώτος/η δικαιούχος).

 

2. Εγγραφή στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

 

♦ Εγγραφή και είσοδος στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

♦ Αναζήτηση και υποβολή πρότασης για φορέα πρακτικής άσκησης.

♦ Ανάρτηση θέσεων από φορέα πρακτικής άσκησης.

♦ Αντιστοίχιση ασκούμενων με κωδικούς θέσεων πρακτικής άσκησης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

3. Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης: ετοιμασία και παραλαβή από τους ασκούμενους/τις ασκούμενες

 

♦ Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

♦ Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου της ειδικής σύμβασης.

 

4. Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης: υπογραφή και επιστροφή αντιτύπων σε φορέα και ασκούμενο/ασκούμενη

 

♦ Υπογραφή και σφραγίδα (από τα συμβαλλόμενα μέρη του Παντείου Πανεπιστημίου)

♦ Διαβίβαση στον φορέα υποδοχής για υπογραφή και σφραγίδα

♦ Σφραγίδα και υπογραφή από φορέα υποδοχής, και επιστροφή τριών (3) αντιτύ-πων – δύο (2) στον ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου και ένα (1) στον ασκούμενο/στην ασκούμενη.

 

5. Δήλωση ασκούμενων σε Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από φορέα υποδοχής (ισχύς από 01/10/2019, βάσει σχετικής ΥΑ (ΦΕΚ 3520/Β’/19-09-2019))

 

♦ Συμπλήρωση και δήλωση του εντύπου Ε3.5

♦ Επισύναψη της σαρωμένης σύμβασης Πρακτικής Άσκησης κάθε ασκούμε-νου/ασκούμενης

♦ Έκδοση πιστοποιητικού δήλωσης και υποβολή του στο Γραφείο Πρακτικής Ά-σκησης για κάθε ασκούμενο/ασκούμενη

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ συμμετοχής φοιτητών/φοιτητριών που επιλέχθηκαν βάσει μοριοδότησης στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

 

1. Υποβολή εντύπων ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από φορέα πρακτικής άσκησης και ασκούμενο/ασκούμενη

 

♦ Φύλλο αξιολόγησης ασκούμενου /ασκούμενης.

♦ Έκθεση επίδοσης ασκούμενου/ασκούμενης.

♦ Βεβαίωση υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.

♦ Φύλλο αξιολόγησης προγράμματος.

♦ Έκθεση πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης.

 

Όλα τα έντυπα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα, και πρωτότυπη υπογραφή του ασκούμενου/της ασκούμενης.

 

2. Ολοκλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης

 

♦ Ολοκλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

 

Κατεβάστε τις Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση (αρχείο .pdf)