Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 


 

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση

 

Οι παρακάτω οδηγίες για τις διαδικασίες και τα έντυπα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για τους ασκούμενους/τις ασκούμενες των τμημάτων του πανεπιστημίου προκειμένου να ενημερωθούν και να διευκολυνθούν στις επιμέρους γραφειοκρατικές διαδικασίες του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης και να επικεντρωθούν στην ουσία της που είναι η καθαυτή Πρακτική Άσκηση στον φορέα τους.

 

Παρακαλούνται οι ασκούμενοι/οι ασκούμενες να παρακολουθούν τακτικά

το e-mail τους και την ηλεκτρονική επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Υποβολή αίτησης συμμετοχής

 

♦ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης.

♦ Υποβολή αίτησης συμμετοχής από φοιτητές/φοιτήτριες, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, που αναρτάται: α) από την Γραμματεία στον δικτυακό τόπο κάθε τμήματος και β) στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

2. Αξιολόγηση αιτήσεων / Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

♦ Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (και της περιόδου ενστάσεων) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της τριμελούς επιτροπής Πρακτικής Άσκησης κάθε τμήματος. Ανακοινώνεται ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων φοιτητών/φοιτητριών με σειρά μοριοδότησης.

♦ Ενημερωτικές συναντήσεις με Επιστημονικά Υπεύθυνους/ες της Πρακτικής Άσκησης.

♦ Ορισμός-ανακοίνωση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών, απαραίτητων για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών που επιλέχθηκαν βάσει μοριοδότησης στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

 

1. Κατάθεση δικαιολογητικών, απαραίτητων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

 

♦ Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

♦ Φωτοαντίγραφο είτε αποδεικτικού Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) (του φοιτητή/της φοιτήτριας, όχι του γονέα) είτε Βεβαίωσης Απογραφής – τα αποδεικτικά εκδίδονται σε κατάστημα ΕΦΚΑ.

♦ Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ατομικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

♦ Φωτοαντίγραφο ατομικού τραπεζικού λογαριασμού (όπου ο φοιτητής/η φοιτήτρια είναι πρώτος/η δικαιούχος).

 

2. Εγγραφή στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

 

♦ Εγγραφή και είσοδος στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

♦ Αναζήτηση και υποβολή πρότασης για φορέα πρακτικής άσκησης.

♦ Ανάρτηση θέσεων από φορέα πρακτικής άσκησης.

♦ Αντιστοίχιση ασκούμενων με κωδικούς θέσεων πρακτικής άσκησης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

3. Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης: ετοιμασία και παραλαβή από τους ασκούμενους/τις ασκούμενες

 

♦ Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

♦ Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου της ειδικής σύμβασης.

 

4. Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης: υπογραφή και επιστροφή αντιτύπων σε φορέα και ασκούμενο/ασκούμενη

 

♦ Υπογραφή και σφραγίδα (από τα συμβαλλόμενα μέρη του Παντείου Πανεπιστημίου)

♦ Διαβίβαση στον φορέα υποδοχής για υπογραφή και σφραγίδα

♦ Σφραγίδα και υπογραφή από φορέα υποδοχής, και επιστροφή τριών (3) αντιτύ-πων – δύο (2) στον ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου και ένα (1) στον ασκούμενο/στην ασκούμενη.

 

5. Δήλωση ασκούμενων σε Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από φορέα υποδοχής (ισχύς από 01/10/2019, βάσει σχετικής ΥΑ (ΦΕΚ 3520/Β’/19-09-2019))

 

♦ Συμπλήρωση και δήλωση του εντύπου Ε3.5

♦ Επισύναψη της σαρωμένης σύμβασης Πρακτικής Άσκησης κάθε ασκούμε-νου/ασκούμενης

♦ Έκδοση πιστοποιητικού δήλωσης και υποβολή του στο Γραφείο Πρακτικής Ά-σκησης για κάθε ασκούμενο/ασκούμενη

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ συμμετοχής φοιτητών/φοιτητριών που επιλέχθηκαν βάσει μοριοδότησης στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»

 

1. Υποβολή εντύπων ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από φορέα πρακτικής άσκησης και ασκούμενο/ασκούμενη

 

♦ Φύλλο αξιολόγησης ασκούμενου /ασκούμενης.

♦ Έκθεση επίδοσης ασκούμενου/ασκούμενης.

♦ Βεβαίωση υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.

♦ Φύλλο αξιολόγησης προγράμματος.

♦ Έκθεση πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης.

 

Όλα τα έντυπα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα, και πρωτότυπη υπογραφή του ασκούμενου/της ασκούμενης.

 

2. Ολοκλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης

 

♦ Ολοκλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

 

Κατεβάστε τις Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση (αρχείο .pdf)

 

Copyright 2014