Έντυπα φοιτητών/φοιτητριών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση

 

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Αίτηση συμμετοχής

Κατάλογος δικαιολογητικών

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ 

Ατομικά στοιχεία 

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης προγράμματος 

Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Αίτηση συμμετοχής

Κατάλογος δικαιολογητικών

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ 

Ατομικά στοιχεία 

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης από ασκούμενο/η 

Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Αίτηση εγγραφής

Κατάλογος δικαιολογητικών

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ 

Ατομικά στοιχεία

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης από ασκούμενο/η 

Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Αίτηση εγγραφής

Κατάλογος δικαιολογητικών

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ 

Ατομικά στοιχεία

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης από ασκούμενο/η 

Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Αίτηση εγγραφής

Κατάλογος δικαιολογητικών

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ 

Ατομικά στοιχεία

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης

Φύλλο αξιολόγησης από ασκούμενο/η 

Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης