Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακοινώσεις

 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Αθήνα, 02 / 11 / 2017 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του προγράμματος «Χρηματοδοτήσεις

για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017- 2018»

της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται

να προσέλθουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 2 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου και ώρες 10:00-13:00

στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής στη σελίδα της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:

1. Αναλυτική Βαθμολογία (ΚΕΦοι)

2. Μέσος όρος βαθμολογίας συνολικής φοίτησης (ΚΕΦοι)

3. Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν

τα κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του Τμήματος:

1. Να έχουν ολοκληρώσει το Β' έτος σπουδών 

2. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων υποχρεωτικά

στα τέσσερα (4) προαπαιτούμενα του προγράμματος σπουδών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις εντάσσονται σε πίνακα κατάταξης

με βάση τον συνολικό αριθμό μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς.

Στις περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες έχουν τον ίδιο αριθμό επιτυχώς εξετασμένων

μαθημάτων, για την κατάταξή τους λαμβάνεται υπόψη

ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους.

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στο δικτυακό

τόπο του Τμήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχεται

σε σαράντα (40) άτομα (+ δέκα (10) επιλαχόντες και επιλαχούσες).

Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και των φοιτητριών

ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα

πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της

 

 


 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης - Αθήνα, 02 / 11 / 2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση

των φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του προγράμματος «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου

Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615.

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να προσέλθουν κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 10-13

στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης είναι η 20/11/2107.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Αναλυτική Βαθμολογία

3. Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων και αριθμός χρωστούμενων μαθημάτων για

όσα εξάμηνα φοίτησης έχουν ολοκληρωθεί, σε υπεύθυνη δήλωση

3. Φωτοτυπία Ταυτότητας

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του Τμήματος:

 

1. Έχουν συμπληρώσει το τρίτο έτος των σπουδών τους

2. Να μην έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Τμήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Με νεότερη ανακοίνωση, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα οριστεί πρόγραμμα συνεντεύξεων για όλους τους υποψηφίους

που έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο. Η συνέντευξη ως μέρος της αξιολόγησης είναι υποχρεωτική.

 

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν

ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα (+ δέκα (20) επιλαχόντες και επιλαχούσες).

 

Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και των φοιτητριών ανακοινώνεται στο

δικτυακό τόπο του Τμήματος. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. 

 


 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί, στο εαρινό


εξάμηνο, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του προγράμματος
«Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση


των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018» της


Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615.
  

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

http://www.koinpolpanteion.gr/pdf/pps%20praktiki%202017-2018.pdf 

 


 

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΤΟΠΑ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα
πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του Προγράμματος “
Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του
Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
” της Πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου”, με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5000615
.

To Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΟΠΑ είναι τρίμηνης διάρκειας και θα
διεξαχθεί κατά το
Εαρινό Εξάμηνο του 2018.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/ιες του ΤΟΠΑ που έχουν
ολοκληρώσει το τέταρτο εξάμηνο σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
http://topa.panteion.gr/index.php/praktikh-askhsh/perigrafi-praktikis.  

 


 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΔΕΣ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 2548

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ότι κατά το επόμενο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο

θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, από τις 5 Φεβρουαρίου 2018 έως 5 Απριλίου 2018.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 που υλοποιείται

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες του 7ου και 9ου εξαμήνου του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον είκοσι μαθήματα (20).

 

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμπληρωμένη

στην γραμματεία του Τμήματος e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. από 1/11 έως και 15/11/2017

και να καταθέσουν εντύπως πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία με σφραγίδα από το ΚΕΦΟΙ.

 

Ειδικότερα στην αίτηση, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να συμπληρώσουν τρεις (3) προτιμήσεις πεδίου πρακτικής άσκησης

σύμφωνα με τα παρακάτω: Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης σας είναι να εγγραφείτε στο σύστημα

κεντρικής υποστήριξης πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ ( https://submit-atlas.grnet.gr/).

 

Τα στοιχεία πρόσβασής σας για την εγγραφή είναι τα ίδια στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιείτε

για τον «Εύδοξο» και την «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα» (για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σε σχέση με την ηλεκτρονική εγγραφή,

μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ, τηλ: 215 215 7860. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 -17.00).

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του προγράμματος «Χρηματοδοτήσεις

για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615

(βλ. και  http://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=568&Itemid=875&lang=el ).

 

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Τμήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεγούν για Πρακτική Άσκηση ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα (+ δέκα (10) επιλαχόντες).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να λάβουν υπ’ όψη τους το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα: 

31.10. - 14.11.2017: παραμονή ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο του Τμήματος (http://polhist.panteion.gr)

31.10. - 20.11.2017: υποβολή Αίτησης Συμμετχής στη Γραμματεία του Τμήματος (βλ. σχετικό έντυπο) 

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 9.00 – 13.00

22.11- 24.11.2017: διεξαγωγή προφορικών συνεντεύξεων (θα αναρτηθεί ειδική ανακοίνωση στις  21.11.)

1.12.2017:ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

4.12.- 8.12.2017: ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:

1.Βιογραφικό σημείωμα συμπληρωμένο στη φόρμα που διατίθεται ηλεκτρονικά

2. Αναλυτική Βαθμολογία

3. Αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας και πιστοποιητικά δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, ή  *

* Όσοι-ες δεν διαθέτουν πιστοποιητικά δεξιοτήτωνχρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, ή δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 4 τουλάχιστον μαθημάτων του Τμήματος όπου απαιτείται η χρήση υπολογιστών, μπορούν να συμμετάσχουν σε σχετική εξέταση για την οποία θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση. 

 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές που πληρούν τιςκάτωθι τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτά έχουν ορισθεί από τη ΓΣ του Τμήματος (απαραίτητες):

1. Να βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών και πέραν

2. Να έχουν καλή γνώση αγγλικών, ή γαλλικών, ή γερμανικών (βλ. τους τίτλους γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, αμέσως κατωτέρω)

3. Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου

4. Να αξιολογηθούν σε προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κριτήρια για τον έλεγχο των ουσιαστικών προϋποθέσεων και τηνκατάταξη των υποψηφίων είναι:

• η βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων και σε επιμέρους μαθήματα

• το σύνολο των μαθημάτων που έχει περάσει σε συνδυασμό με την διάρκεια φοίτησής του από την εισαγωγή στο Τμήμα

• το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του υποψηφίου σε συνδυασμό με την διάρκεια φοίτησής του από την εισαγωγή στο Τμήμα

• η γνώση ξένων γλωσσών βάσει τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/8%CE%9A_2017/comp8%CE%9A_2017.pdf?lve, σ.593 επ.

• οι πιστοποιημένες δεξιότητες χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου όπως αυτές ορίζονται από τοΑΣΕΠ https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/8%CE%9A_2017/comp8%CE%9A_2017.pdf?lve, σ.590 επ.

• είτε επιτυχής παρακολούθηση 4 τουλάχιστον μαθημάτων του Τμήματος όπου απαιτείται η χρήση υπολογιστών όπως τεκμηριώνεται από την κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, είτε εξέταση από τον αρμόδιο καθηγητή

• η συνέντευξη του υποψηφίου στην Επιτροπή Αξιολόγησης 

• η διάρκεια φοίτησης του υποψηφίου να μην έχει υπερβεί τη διάρκεια των δέκα (10) εξαμήνων

 

Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και των φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό τόπο του Τμήματος. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της, όπως αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα, ανωτέρω.

 


 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες και των τριών κατευθύνσεων του Τμήματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

κατά τον εαρινό κύκλο 23 Μαρτίου έως 22 Ιουνίου 2015 καλούνται να προσέλθουν υποχρεωτικά

την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00 – 16.00 μ.μ. στο γραφείο Δ15, 4ος όροφος Νέου Κτηρίου

προκειμένου να παραλάβουν τις συμβάσεις πρακτικής άσκησης όπως τις επιδώσουν στη συνέχεια στους φορείς υποδοχής τους.  

 


 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αθήνα, 27/4/2015

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες και των τριών κατευθύνσεων του Τμήματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά τον εαρινό

κύκλο 23 Μαρτίου έως 22 Ιουνίου 2015 καλούνται να προσέλθουν υποχρεωτικά την Πέμπτη 30 Απριλίου

2015 και ώρα 10.30 π.μ. στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου

προκειμένου να επιδώσουν τα ασφαλιστικά έγγραφα και τις συμβάσεις

πρακτικής άσκησης και να διευθετήσουν εκκρεμότητες του φακέλου

 

Από τη γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ο κατάλογος των φοιτητών/ιων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (περίοδος: 16 Απριλίου 2015 – 15 Ιουλίου 2015).

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΑΜΟΡΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2 ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
3 ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
5 ΖΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6 ΚΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ
9 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
10 ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
11 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΛΙΑΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
13 ΜΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
14 ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16 ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17 ΜΠΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
18 ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΝΑΛΜΠΑΝΤΓΙΑΝ ΑΜΑΓΙΑΚ
20 ΝΤΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
22 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
25 ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Παρακαλούνται οι παραπάνω φοιτητές/ιες να έρθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Ζ15)

στο Νέο Κτίριο , αύριο Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 στις 14:00-16:00

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στο

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Ο επιστημονικά υπεύθυνος

Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Καθηγητής Οικονομικών

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής
Ανάπτυξης ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο θα λειτουργήσει Πρόγραμμα
Πρακτικής Άσκησης την περίοδο Απριλίου – Ιουλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα.

 

Πρόσκληση

Φόρμα αίτησης

Βιογραφικό Φοιτητών

 


 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης  για  πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+,

οργανώνεται συζήτηση στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου στις 31 Μαρτίου και ώρα 12. 

Όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον καλούνται να παραβρεθούν .

 Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους μετακινούμενους φοιτητές με σκοπό την κάλυψη μέρους των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές ή η πρακτική άσκηση σε ένα άλλο κράτος όπως είναι τα έξοδα ταξιδιού, τα έξοδα γλωσσικής προετοιμασίας στη χώρα υποδοχής, οι επιπλέον δαπάνες λόγω διαφοράς κόστους ζωής. Τα χορηγούμενα ποσά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η οικονομική ενίσχυση δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής υποτροφίας δανείου ή ενίσχυσης. Φοιτητές που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για κινητικότητα σε ένα άλλο Πανεπιστήμιο από το ΠρόγραμμαErasmus+  έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιπλέον και οικονομική ενίσχυση για πρακτική άσκηση από το Πρόγραμμα εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει συνολικά 12 μήνες το πρόγραμμα. 

 


Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος
Erasmus Placement για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2014/15).
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 


 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ότι κατόπιν συγκλήσεως

της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος την

Πέμπτη 19 Μαρτίου και εξαιτίας της διαθεσιμότητας μεγάλου αριθμού θέσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

αποφασίστηκε η τροποποίηση των κριτηρίων συμμετοχής

και η άμεση επαναπροκήρυξη και πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους φοιτητές/τριες του Τμήματος οι οποίοι

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

πρακτικής άσκησης από 23 Μαρτίου έως 22 Ιουνίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 


 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Οι φοιτητές/-τριες που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής καλούνται να προσέλθουν την

Παρασκευή 13 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00 στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου.

Είναι απαραίτητο να παραβρεθούν όλοι/-ες στη συνάντηση.

 

Φοιτητές/-τριες που επιλέχθηκαν

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

1

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

51110067

2

ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

51100010

3

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ

51100027

4

ΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

51110019

5

ΔΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

51100009

6

ΔΙΟΝΕΛΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

51110022

7

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

51110005

8

ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΑΝΝΑ

51100038

9

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

51110065

10

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

51080077

11

ΚΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

51090061

12

ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

51110075

13

ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

51110062

14

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

51110093

15

ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

51100111

16

ΜΠΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

51110069

17

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΓΩ

51100118

18

ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

51100004

19

ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

51110078

20

ΣΔΡΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

51120114

21

ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΠΙΔΑ

51110096

22

ΣΤΟΥΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

51110009

23

ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

51070092

24

ΧΑΡΟΥΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

51110045

25

ΧΟΥΡΒΟΥΛΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

51110100

 

Η επιστημονικά υπεύθυνη

Γεωργία Πετράκη

Αν. Καθηγήτρια

 

 

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

 

Σας ανακοινώνουμε την διεξαγωγή των συνεντεύξεων ΠΑ από τους επόπτες καθηγητές κάθε κατεύθυνσης και την επιστημονική μας υπεύθυνη,

κα Μαριάννα Ψύλλα, τη Δευτέρα 16/3/2015 (θα ακολουθήσει υποχρεωτική ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης).

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Άρτεμις Αργύρη

Υπεύθυνη επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης προγράμματος ΠΑ

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Αθήνα, 06/03/2015

 

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ότι κατά το παρόν ακαδημαϊκό εξάμηνο θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 05.72.31.01., του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους). Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξής της οι υποψήφιοι/-ες θα καταθέτουν τις αιτήσεις μέσω του οριζόντιου συστήματος και στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Για το εαρινό εξάμηνο δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που βρίσκονται από το 3ο έτος σπουδών και πάνω.

Όσοι/-ες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν και εμπίπτουν στην άνω κατηγορία, παρακαλούνται να προσέλθουν Τρίτη 11 Μαρτίου και Τετάρτη 12 Μαρτίου, στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Λεωφ. Συγγρού 134, 4ος όρ. υπεύθυνη Υφαντή Αγγελική, τηλ: 2109235903) από 11.00 μέχρι 14.00 προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι βιβλιάριο σπουδών, αναλυτική βαθμολογία και βιογραφικό σημείωμα.

Η επιστημονικά υπεύθυνη

Γεωργία Πετράκη

Αν. Καθηγήτρια

 

 


 

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι ο διαδικτυακός τόπος της Πρακτικής Άσκησης αναβαθμίστηκε.

Αθήνα, 16/1/2015

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Kαλούνται οι κάτωθι φοιτητές-φοιτήτριες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, να παραβρεθούν στην ενημερωτική συνάντηση που ορίστηκε για την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και ώρα 12μ.μ. στην αίθουσα σεμιναρίων της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η παρουσία των φοιτητών-φοιτητριών είναι υποχρεωτική, καθώς σε περίπτωση απουσίας θα αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες.

Το θέμα της συνάντησης θα είναι η ανακοίνωση της τοποθέτησής τους σε φορείς, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 05.72.31.01, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους) την περίοδο 6/4/12-5/6/12.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΠΕΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3

ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

4

ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5

ΚΟΛΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

6

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

7

ΓΚΑΝΗ-ΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

8

ΚΑΛΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

9

ΤΡΥΦΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

10

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

11

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ

12

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

13

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14

ΛΥΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

15

ΣΤΑΣΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ

16

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ

17

ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

18

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

19

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20

ΒΑΣΙΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΣΤΕΛΛΑ

21

ΒΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

22

ΤΕΡΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

23

ΧΑΤΖΗΝΑ ΝΙΚΗ

24

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

25

ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

26

ΡΟΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ

27

ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

28

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ

29

ΦΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

30

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

31

ΞΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32

ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

33

ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΙΩΑΝΝΑ

34

ΦΙΛΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

35

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

36

ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

37

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

38

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

39

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

40

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ότι κατά το παρόν ακαδημαϊκό εξάμηνο θα λειτουργήσει  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα  Προτεραιότητας  5:  «Αναβάθμιση  των  συστημάτων  αρχικής  επαγγελματικής  κατάρτισης  και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής  Εξόδου»,  της  κατηγορίας  πράξεων  05.72.31.01.01,  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους), από 13/05/11 μέχρι 12/07/11. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του  Προγράμματος  (Υπόγειο  Γυάλινου  Κτιρίου,  Γραφείο  Πρακτικής  Άσκησης,  υπεύθυνος  κ. Αλέξανδρος Τζέκης, τηλ: 210-9201512, ώρες 17.00-18.30)  από 3 Μαϊου 2011 μέχρι 6 Μαϊου 2011, προκειμένου  να  υποβάλλουν αίτηση.  Απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  είναι  το βιβλιάριο σπουδών και το βιογραφικό σημείωμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που είναι επί πτυχίω και όσοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 είναι στο τέταρτο έτος της φοίτησής

 

 


 

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται  στους  φοιτητές/τριες  του  Τμήματος  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών

Σπουδών  ότι  κατά  το  παρόν  ακαδημαϊκό  εξάμηνο  θα  λειτουργήσει  Πρόγραμμα

Πρακτικής Άσκησης (το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5:

«Αναβάθμιση  των  συστημάτων  αρχικής  επαγγελματικής  κατάρτισης  και

επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 05.72.31.01., του

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση»  που

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

από Εθνικούς Πόρους), από 1η Νοεμβρίου 2011 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2012.

Όσοι  φοιτητές/φοιτήτριες  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν,  παρακαλούνται  να

προσέλθουν την εβδομάδα  3-7 Οκτωβρίου (ώρες 14.00-16.00)στο  Γραφείο ΣΤ10

(Νέο Κτίριο, 6ος όροφος, υπεύθυνες: Πασπάτη Εριφύλη, Φωτοπούλου Αντωνία, email:

praktikides@panteion.gr)  προκειμένου  να  υποβάλλουν αίτηση.  Απαραίτητα

δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  είναι  το  βιβλιάριο  σπουδών, βιογραφικό

σημείωμα με φωτογραφία και μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  φοιτητές/τριες  του  Τμήματος  Διεθνών  και

Ευρωπαϊκών Σπουδών που είναι επί πτυχίω και όσοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

είναι στο τέταρτο έτος της φοίτησής τους.

 


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 13/10/2011

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος  Κοινωνιολογίας ότι κατά το χειμερινό

εξάμηνο  του  ακαδημαϊκού  έτους  2011-2012,  θα  λειτουργήσει  Πρόγραμμα  Πρακτικής

Άσκησης (το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των

συστημάτων  αρχικής  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και

σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», της

κατηγορίας πράξεων 05.72.31.01, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια

Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους), από 01/11/2011μέχρι 31/01/2012

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να προσέλθουν κατά

τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 15:30-17:00) στηΓραμματεία του Προγράμματος (Νέο Κτίριο,

Γραφείο Ε11, υπεύθυνη αν. καθηγήτρια Άννα Λυδάκη, τηλ:  2109201776) από  18/10/2011

μέχρι  24/10/2011 προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση. Απαραίτητα δικαιολογητικά  που

προσκομίζονται μαζί με την αίτηση είναι:  βιογραφικό σημείωμα  (δίνεται συγκεκριμένη

φόρμα  που  συμπληρώνεται  από  τον  φοιτητή/τρια  και  στην  οποία  θα  επισυνάψετε  και

φωτογραφία), το βιβλιάριο σπουδών  και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος  Κοινωνιολογίας που είναι επί

πτυχίω και όσοι κατά το ακαδημαϊκό έτος  2011-2012είναι στο τέταρτο έτος της φοίτησής

 


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνεται  στους  φοιτητές/τριες  του  Τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ότι  κατά  το  παρόν ακαδημαϊκό εξάμηνο θα λειτουργήσει  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  5:  «Αναβάθμιση  των  συστημάτων  αρχικής  επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες  Σταδιακής  Εξόδου»,  της  κατηγορίας  πράξεων  05.72.31.01.01,  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση  και Δια  Βίου  Μάθηση»  που συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους), από 14/11/11 μέχρι 13/02/12.

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Προγράμματος (Υπόγειο Γυάλινου Κτιρίου, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τηλ: 210-9201512, ώρες 14:30-16:00)  από 1 Νοεμβρίου 2011 μέχρι 9 Νοεμβρίου 2011, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση. Απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  είναι  το  βιβλιάριο  σπουδών,  το  βιογραφικό σημείωμα και η αναλυτική βαθμολογία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που είναι επί πτυχίω και όσοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 είναι στο τρίτο ή στο τέταρτο έτος της φοίτησής τους.

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kαλούνται  οι  κάτωθι  φοιτητές-φοιτήτριες  του  Τμήματος  Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας,  να  παραβρεθούν  στην  ενημερωτική  συνάντηση  που

ορίστηκε  για την  Παρασκευή  11 Νοεμβρίου  2011  και  ώρα  11π.μ.  στην

αίθουσα σεμιναρίων της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η

παρουσία των φοιτητών-φοιτητριών είναι υποχρεωτική.

Το θέμα της συνάντησης θα είναι η ανακοίνωση της τοποθέτησής τους

σε φορείς, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση

(που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των

συστημάτων  αρχικής  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  επαγγελματικής

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3

περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 05.72.31.01, του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013  και  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση-Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους), την περίοδο 14/11/11-13/02/12.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΠΟΥΛΗ

2 ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

3 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΟΥΡΝΑ

4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

5 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΝΑΗ ΜΠΟΓΡΑΚΟΥ

6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

7 ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΓΓΙΔΟΥ

8 ΠΑΡΙΣ ΒΕΚΡΗΣ

9 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ

10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

11 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΤΣΟΥ

12 ΕΛΛΗ ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ-ΦΙΛΗΝΔΡΑ

13 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

14 ΦΙΟΛΑ ΣΚΡΑΚΙ

15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΤΤΟΥ

16 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

17 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ

18 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

19 ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΙΑΤΗ

20 ΕΛΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

22 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΩΓΑ

23 ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ

24 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

25 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΟΥΓΚΑ

26 ΑΝΝΑ ΓΚΙΟΝΑ

27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΪΤΑΝΙΔΟΥ

28 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ

 


 

 

Ανακοίνωση

Αθήνα, 14/11/2011

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών που θα επιλεγούν για

το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής

Ανάπτυξης  (περιόδου  Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου  2011)  θα  ανακοινωθούν  την

 

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011.

Copyright © 2014. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης